DME: inclusief management voor iedereen!

Jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie en verdient het om hoog op de politieke, sociale en economische agenda te staan. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbare groepen zoals: vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met een laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen. Een gemeenschappelijke geografische of transnationale aanpak is vereist om deze economische en sociale uitdagingen aan te pakken. Diversiteitsmanagement propageert een inclusief ‘human resources management’, met bijzondere aandacht voor de relatie werkgever-werknemer.

Over dit project

De jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie en verdient het om hoog op de politieke, sociale en economische agenda te staan.

. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbaren onder ons: vroegtijdige schoolverlaters, jongeren met een laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen.

Een gemeenschappelijke geografische of grensoverschrijdende aanpak is vereist om deze economische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Traditioneel diversiteitsmanagement propageert een inclusief ‘human resources management’, met betrekking tot de relatie werkgever-werknemer. Dit project omtrent "Diversiteitsmanagement” verbreedt deze aanpak door zich te richten op 4 stakeholders:

In lijn met de doelstellingen en de ‘Lisabon strategy’ en Europa 2020, borduurt DME voort op het overgangsproces van het begeleiden van (kwetsbare) studenten en werkloze jongeren naar de arbeidsmarkt. Dit alles in het kader van de EU-doelstellingen en de bredere economische en sociale behoeften, DME focust op de volgende onderwerpen:

  1. Binnen Europa, de preventie en het terugdringen van de vroegtijdige schoolverlaters / drop-outs is van groot belang, en moet voortdurende aandacht en steun krijgen. Perspectief bieden aan deze groep die aansluiting zoek met de arbeidsmarkt;
  2. Een ander doel van Europa is om een inclusieve samenleving te creëren, waarin (kwetsbare) jongeren een geschikte plaats in de samenleving krijgen en in het bijzonder op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld; in Nederland is de Participatie Wet geïntroduceerd (begin 2015), om het beter mogelijk te maken, dat alle mensen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat meer landen een soort van quota krijgen in de toekomst met betrekking tot dit onderwerp. In België werkt men men daarentegen met streefcijfers.. Een belangrijk aandachtspunt is het negatieve beeld van de kwetsbare mensen in de particuliere sector. Werkgevers moeten er van overtuigd zijn, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen voortkomt uit verandering!
  3. In het kader van een inclusieve arbeidsmarkt, waar banen worden gecreëerd voor iedereen, kan de sector beroepsonderwijs en -opleiding een belangrijke rol te spelen. Een van de meest cruciale elementen van beroepsonderwijs, namelijk stages, vormen de perfecte transitie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, en functioneren als een grote hefboom voor studenten om een baan te vinden. Echter, in de huidige economische en maatschappelijke context lijdt dit cruciale element aan vele externe bedreigingen.
  4. Door de economische crisis is het vaak erg moeilijk voor jonge studenten om een goede stageplaats te vinden, en dit is nog moeilijker voor kwetsbare leerlingen. Stages zijn echter essentieel voor alle MBO-studenten en de effecten van de onmogelijkheid om een goede stage te vinden zijn desastreus. Indien de student er niet in slaagt om een stage te vinden, of niet met succes te voltooien, belemmert dit niet alleen zijn of haar MBO-ontwikkeling. Dit kan tevens leiden naar voortijdig schoolverlaten, de zogenaamde"drop-outs", maar daar stopt in de meeste gevallen ook de overgang naar de arbeidsmarkt. Een succesvolle stage, die zorgvuldig begeleid is door alle betrokken partijen (onderwijs en bedrijf) is daarom van groot belang.
  5. De huidige instrumenten en de bestaande benaderingen in het begeleiden en ondersteunen van (kwetsbare) MBO-studenten in de verschillende landen zijn ontoereikend. Vanwege bezuinigingen zijn er bijna geen middelen beschikbaar om instrumenten te ontwikkelen om studenten op stageplaatsen te ondersteunen, noch voor scholen, noch voor werkgevers. Het huidige kennisniveau om kwetsbare leerlingen te ondersteunen op een adequate, kwalitatieve manier, is ondermaats Daarom is het huidige kennisniveau om kwetsbare leerlingen te ondersteunen in een adequate, kwalitatieve manier is zeer slecht. Meer instrumenten moeten worden ontwikkeld voor persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning van studenten en kwetsbare medewerkers en deze moeten beschikbaar worden gesteld.
  6. De huidige beschikbare instrumenten richten zich vooral op één van de doelgroepen (studenten of de school). Dus, er is behoefte aan een samenhangend kader voor alle partijen: student, school en de werkgever.
  7. De huidige aanpak voor een stage is vooral aanbodsturing en richt zich op het plaatsen van het individu en leidt dus niet tot een structurele vraag aan de kant van de werkgevers. Vaak worden school en werk gezien als twee verschillende werelden, maar dit moet op een andere manier worden benaderd.

Het DME project wordt medegefinancierd door het Erasmus + programma van de Europese Unie. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie, die her wordt weergegeven.
logo Erasmus+