DME to invest in inclusive management for all

Младежката безработица е повод за нарастващо безпокойство в целия Европейски съюз и заслужава да бъде на челно място в политическата, социална и икономическа програма. Нашето общество има нужда да инвестира в интегрираната заетост за всички и особено за най-уязвимите: преждевременно напусналите училище и младежи с ниско ниво на образование или физически/умствени увреждания. Необходим е общ, наднационален подход за справяне с това икономическо и социално предизвикателство. Традиционно, управлението на многообразието предполага включващо управление на човешките ресурси, обхващащо отношенията работодател – служител.
  Logo JKVG

  JKVG

Logo JKVG

JKVG vzw www.jkvg.be е младежката организация към Католическата асоциация на хората с увреждания. В JKVG има няколко направления: Hannibal (почивки за деца и младежи с увреждания), De Werkbank и център за осведоменост и обучение на хора с увреждания при наемане на работа. De Werkbank работи съвместно с Empower.

Empower извършва одити на предприятия, провежда обучения, разработва добри практики и предлага услуги, които са насочени към подобряване на управлението на фирми.

De Werkbank подкрепя младите хора с увреждания, които търсят работа или обучение. De Werkbank дава възможност на младите хора, които са отдалечени от пазара на труда, и им предлага равни възможности за кариера. Чрез обучение и лична подкрепа ние се опитваме да намерим най-добрия вариант за намиране на работа.

Подпомагането на хора с увреждания за намиране на работа обичайно предполага:

De Werkbank има богат опит в разработването и организирането на обучения в областта на уврежданията и заетостта на индивидуално и училищно ниво. Тя се предоставя на лица с увреждания, както и за професионалисти (учители в специалното образование, обучители и консултанти в областта на уврежданията и / или заетостта.

De Werkbank също се опитва да влияе върху държавните политики с цел подобряване на възможностите за кариера на хора с увреждания.


  Logo Adam Smith

  Национален учебен център – Колеж по мениджмънт „Адам Смит“

Logo Adam Smith
Националният учебен център (НУЦ) е частна компания за иновационно обучение в София, България. Националният учебен център е основан през 1999 година.

През 2004 година Националният учебен център получи лиценз от Министерство на образованието за създаване на Колеж по мениджмънт „Адам Смит“ (www.adamsmith.bg)

Колежът е професионално училище, което осигурява квалификация по предприемачество и мениджмънт, приравнена на ниво 5 по ЕКР. Последните допълнения към портфолиото на Колежа са програми за обучение, включващи квалификации за бизнес управление при ниво 6 по ЕКР, акредитирани в Великобритания.

Колеж по мениджмът „Адам Смит“ получава висока оценка за своите иновативни програми. Нашата учебна среда се различава значително от традиционната. Ние предлагаме много подобрения, идващи от водещи световни университети.

С екип от около 20 професионалисти – администратори, методисти, учени и преподаватели, идващи от бизнеса Колежът създава образ на бутиково бизнес училище с индивидуален подход обучението на колежаните.

Националният учебен център започна първия си проект в ЕС през 2003 г. и постоянно увеличава компетентността на есипа в областта на стратегически рамки, политики и програми на ЕС в областта на професионалното образование и обучение:

основани на уменията за професионални анализи, обучение и оценяване, персонализирани програми за обучение, бизнес моделиране и бизнес стимулации, учебни игри, ИКТ в обучението и образованието, подкрепа за предприемачи и стартиращи фирми, зелени предприятия и зелена икономика, приобщаване и включване на хора с увреждания в специализирано обучение и образование.


  Logo Pro Work

  Knowledge Centre PRO WORK

Logo Pro Work
Foundation Knowledge Centre PRO WORK www.pro-work.nl насърчава развитието на кариерата на хората, които нямат достъп до пазара на труда, като квалифицирани работници, младежи, хора с някакъв вид увреждане и други, които се нуждаят от тренировки, обучение и консултиране в широка гама от сектори и теми.

PRO WORK работи в сектори като ИКТ, околна среда, икономика, здравеопазване и технологии, свързани с защитени работни места, предприемачество, развитие на таланта на младите хора.

PRO WORK като център за високи постижения е независима обществена организация. PRO WORK е основана в Холандия като резултат от редица национални и международни проекти. Опитът на PRO WORK е позволил [1] развитието на широка гама от методи, инструменти и техники, [2] сътрудничеството на международно равнище (проекти в ЕС), [3] организирането на международни иновации в образователния сектор и [4] общи консултации и съвети.

Организацията често си сътрудничи с организации, регионални центрове за обучение, търговски институции, различни целеви групи. PRO WORK предлага широк професионален подход, който осъществява структурна иновация, водена от търсенето.


  Logo Euro-face

  Euroface Consulting

Logo Euro-face
Euroface Consulting www.euro-face.cz е център за консултиране, обучение и насърчаване на връзките между бизнеса и обучението на регионално и международно ниво.

Ключовите предимства са: умения за работа с хора, използване на ИКТ. Euroface е участвал в разработка на уеб сайтове и приложения за електронно обучение за няколко европейски проекти, например DYSLANG (LLP) и ENTRÉE (LLP).

Euroface е отдаден на борбата за намаляване на бариерите за достъп до пазара на труда, чрез намаляване на разходите за обучение.

Euroface се фокусира върху консултирането и професионалното ориентиране през 2010 г. и досега са подкрепени около 200 човека в неравностойно социално положение, за да се повиши тяхната възможност да получат необходимото работно място.

Euroface има богат опит в проекти на ЕС, включително и като водеща организация на два от тях: (GEBOL - Getting European Business On-line and DysVet - Dyslexia Knowledge Transfer in VET system).

Нашата дейност

  1. Разработване и разпространение на информационни и комуникационни технологии
  2. Услуги в сферата на консултирането и образованието
  3. Подкрепа за сътрудничество между образованието и бизнеса
  4. Подкрепа за образование през целия живот
  5. Подкрепа за равни възможности

  Logo Syntra

  Syntra West

Logo Syntra
Syntra West www.syntrawest.be се намира в Западна Фландрия, Белгия. От 1960 г. провежда обучения за самоосигуряващи се лица, мениджъри на МСП и служители. Над 200 преподаватели и 250 човека персонал провеждат различни обучения, разделени в 6 кампуса. Ние предлагаме краткосрочни и дългосрочни обучения в областта на управлението, ИКТ, комуникацията, както и креативни и/или технически професии.

Syntra West предлага допълнителна експертиза на своите клиенти и партньори с помощта на отделите по човешки ресурси, както и чрез акцентиране върху обучението и управлението на компетенции, развиването на иновативни инструменти.

Syntra West разработи инструменти, насочени към студенти, за придобиване на умения за пазара на труда (обучение за кандидатстване за работа, изработка на портфолио и др.). В този конкретен проект ще бъдат разработени инструменти и насоки за обучаващи, за техните наставници, както и за работодателите, организиращи стажове.


  Logo LUV

  Ljudska univerza Velenje

Logo LUV
Ljudska univerza Velenje www.lu-velenje.si е обществена институция с нестопанска цел за осигуряване на образование за възрастни. Тя участва активно в местната общност за подобряване на образователната структура на населениета като предоставя различни образователни програми и мотивира членовете на общността.

Институцията има 56-годишната традиция за предоставяне на експертни познания, качествено и приятелско отношение към клиентите си и несъмнено тя допринася за факта, че всяка учебна година повече от 3000 участници се включват в различни образователни програми. Ljudska univerza Velenje предлага формални и неформални програми, адаптирани към младежи и възрастни. Осигурява консултиране за хора, които имат затруднения да си намерят работа. Ljudska univerza Velenje си сътрудничи с институции в региона за насърчаване на образованието, чрез предлагане на участие в различни образователни програми и включването им в различни национални или ЕС проекти.

Проект DME е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
logo Erasmus+