DME to invest in inclusive management for all

Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost.Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost. Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělanosti nebo s fyzickým či psychickým postižením. Společný zeměpisný nebo nadnárodní přístup je nutný k řešení této ekonomické a sociální výzvy. Tradičně, řízení rozmanitosti propaguje inkluzívní řízení lidských zdrojů, které zahrnuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec.
  Logo JKVG

  JKVG

Logo JKVG

JKVG vzw www.jkvg.be je mládežnická organizace KVG (Katolické sdružení zdravotně postižených). Ta má několik divizí: Hannibal, De Werkbank / strategické centrum Zaměstnanost& Zdravotního postižení. De Werkbank pracuje společně s Empower. Empower auditoruje podniky, které poskytují koučink, rozvoj dobré praxe a nabízí služby pro zlepšení řízení diversity managementu.

De Werkbank podporuje mladé lidi s postižením, kteří hledají zaměstnání nebo školení. De Werkbank chce přispět k rovné příležitosti na trhu práce pro mladé lidi s odstupem k tomuto pracovnímu trhu. Školením a osobní podporou se snažíme optimalizovat jejich šance na trhu práce.

Dáváme individuální podporu uchazečům o zaměstnání, většinou se zdravotním postižením, abychom stimulovali jejich integraci na trhu práce.

Pomáháme lidem, kteří hledají práci:

De Werkbank vybudovala odborné znalosti v rozvoji a organizování školení v oblasti zdravotního postižení a zaměstnanosti na individuální či školní úrovni. Poskytli jsme školení pro osoby se zdravotním postižením, stejně jako pro profesionály (učitele speciální pedagogiky, trenéry a konzultanty v oblasti zdravotního postižení nebo zaměstnání).

De Werkbank má sídlo v Komise Diversity Sociálně-ekonomické rady Flanders. Jsme také aktivním členem vlámských uživatelů fóra zdravotně postižených a zaměstnanosti. Máme osoby v rozhodovacích orgánech ve vlámské agentuře pro integraci lidí s postižením a ve VDAB, veřejné službě zaměstnanosti Flanders.

Naše "Strategické centrum zaměstnanosti a zdravotního postižení" podporuje další profesionály pracující v oblasti diversity ve Flanders . Dáváme přednášky o zaměstnanosti a zdravotním postižení. Poskytujeme informace a podporujeme je v akcích diversity.


  Logo Adam Smith

  NTC & Adam Smith College of Management

Logo Adam Smith
NTC & Adam Smith College of Management www.adamsmith.bg je Národní vzdělávací středisko (NTC) je soukromá školící společnost v Sofii v Bulharsku. NTC byla založena v roce 1999.

V roce 2004, NTC získala licenci od Ministerstva školství pro její hlavní tréninkové středisko - Adam Smith College of Management (http://www.adamsmith.bg). Univerzita je odborné, post-sekundární, ne-terciární obchodní škola, která přináší kvalifikace dospělých v podnikání a managementu na úroveň EKR 5 (ISCED 4C). Nedávné přírůstky do portfolia vzdělávacích programů zahrnují kvalifikaci pro řízení podniků na úrovních EKR 5-6-7 (odborná trasa), akreditované ve Velké Británii.

Adam Smith College of Management je velmi chválen za své inovativní (oba strukturované a dodávané) programy. Naše školící prostředí s mnoha vylepšeními pocházejících z předních světových univerzit a z in- house výzkumu se podstatně l liší od tradičního prostředí.

Představujeme tým asi 20 odborníků - správců a metodiků, akademických pracovníků a školitelů z obchodního světa, Adam Smith College of Management postavila obrázek vedoucích butiků obchodní školy s osobním přístupem k poskytování odborné přípravy a administrace školení.

NTC započala svůj první evropský projekt v roce 2003 a neustále zvyšuje pravomoc týmu v oblasti evropských strategických rámců, politik a programů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Kompetence založené na zaměstnaneckých analýzách, výcvik a hodnocení, učebních osnovách, TNA a přizpůsobených tréninkových programech, kvalitě ve vzdělávání a odborné přípravě, obchodní modelové situace a stimulace, vzdělávacích hrách, kreditních a přenosových systémech, uznávání předchozího vzdělávání, informačních a komunikačních technologiích ve vzdělávání a odborné přípravě, podpoře pro podnikatele a začátcích, zelených podnicích a zelené ekonomice, sociálním začlenění a začlenění do vzdělávání a odborné přípravy pro osoby se zdravotním postižením.


  Logo Pro Work

  Knowledge Centre PRO WORK

Logo Pro Work
Foundation Knowledge Centre PRO WORK www.pro-work.nl Nadace centrum znalostí PRO WORK www.pro-work.nl podporuje kariérní rozvoj lidí s (významným) odstupem na trh práce, jako kvalifikovaných pracovníků, mladých lidí, lidí s nějakým druhem zdravotního postižení a dalších, kteří potřebují trénink, školení a poradenství v širokém spektru sektorů a témat, národních a mezinárodních. PRO WORK působí v odvětvích, jako jsou ICT, udržitelnost, životní prostředí, ekonomika, zdravotnictví a technologie spojené s chráněným zaměstnáním, podnikání, rozvoje talentů mladých lidí, nezaměstnanosti a mezery mezi generacemi.

PRO WORK je veřejnoprávní organizace a má nezávislý subjekt. PRO WORK byla založena v Nizozemí jako výsledek řady národních i mezinárodních projektů. Zkušenosti společnosti umožnily [1] rozvoj široké škály metod, nástrojů a technik, [2], spolupráci na mezinárodní úrovni (projekty EU), [3], organizaci mezinárodních mobilit ve vzdělávacím sektoru a [4] "obecné", konzultace a poradenství.

Nadace často spolupracuje s konsorciem organizací, regionálními vzdělávacími středisky, komerčními ústavy, vládou (místní, regionální, národní, evropskou), různými cílovými skupinami, zástupci sektorů a znalostních center. PRO WORK dále nabízí široký profesionální přístup, který realizuje strukturální inovace způsobem řízeným poptávkou.


  Logo Euro-face

  Euroface Consulting

Logo Euro-face
Euroface Consulting www.euro-face.cz je poradenské a vzdělávací centrum, jehož cílem je posílení vazeb mezi vzděláváním a výrobními odvětvím v regionu i s mezinárodním přesahem. Hlavními přednostmi organizace jsou manažerské dovednosti lidí a využívání informačních a komunikačních technologií s využitím Open Source aplikací a bezplatných internetových zdrojů. Naše společnost byla zodpovědná za vývoj internetových stránek a e-learningových aplikací v několika evropských projektech, např. DYSLANG (LLP) a ENTREE (LLP). Euroface se zaměřuje na odstraňování překážek pro vstup do vzdělání a na trh práce prostřednictvím snížení nákladů na školení a kvalifikaci.

Společnost se zaměřuje na poradenství a kariérové poradenství od roku 2010, kdy bylo podpořeno téměř 200 sociálně znevýhodněných osob s cílem zvýšit jejich šanci získat udržitelné pracovní místo.

Euroface má rozsáhlé zkušenosti v oblasti evropských projektů, včetně vedení dvou projektů z programu celoživotního učení (GEBOL - Getting European Business On-line a DysVet - předávání znalostí z oblasti dyslexie v systému odborného vzdělávání a přípravy).

Naše aktivity

  1. Vývoj a šíření informačních a komunikačních technologií
  2. Poradenství a vzdělávací služby
  3. Podpora spolupráce mezi vzdělávacími a podnikatelským sektorem
  4. Podpora celoživotní vzdělávání
  5. Podpora rovných příležitostí

  Logo Syntra

  Syntra West

Logo Syntra
Syntra West www.syntrawest.be společnost sídlící v Belgii, je poskytovatelem školení pro osoby samostatně výdělečně činné, manažery malých a středních podniků a zaměstnancům. Jako nezisková organizace, založená v roce 1960, pracuje se 2000 školiteli na částečný úvazek a 250 zaměstnanými osobami v šesti tréninkových areálech. Naše nabídka je z hlediska krátkodobého i dlouhodobého často šitá na míru, škála školení je od manažerských a IT odborné přípravy až po konkrétní jazykové kurzy nebo školení pro servis kol.

Syntra West nabízí další odborné znalosti prostřednictvím oddělení personálních služeb se zaměřením na vzdělávání a řízení kompetencí, rozvoji inovativních nástrojů a instrumentů.

Syntra vyvinula nástroje pro studenty s cílem více se zaměřit na průřezové dovednosti na trhu práce (kompetenční profily, posuzování způsobilosti, metodologie portfolia, školení v oblasti žádosti o zaměstnání). V rámci projektu proběhnou stáže pro studenty i jejich mentory, stejně jako pro zaměstnavatele. Tím budou vyvinuty nástroje a pokyny pro studenty, mentory a poskytovatele stáží, takže mohou být očekávání definována a úspěšně monitorována.


  Logo LUV

  Ljudska univerza Velenje

Logo LUV
Ljudska univerza Velenje www.lu-velenje.si je veřejná nezisková instituce, která zajišťuje vzdělávání dospělých. Je aktivní v regionální komunitě tak, že zajišťuje zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva tím, že poskytuje různé vzdělávací programy. Tím informuje a motivuje členy komunity.

55 let tradice, poskytnutí odborných znalostí, kvality a přátelský přístup k našim účastníkům bezpochyby přispívají k tomu, že každý školní rok se více než 3000 lidí zúčastní různých vzdělávacích programů. LUV spolupracuje s institucemi v regionu, když vyzvedává význam vzdělání tím, že nabízí různé vzdělávací programy svého systému a zapojí je do různých národních i evropských projektů.

Projekt DME je realizován z programu Erasmus+ za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo Erasmus+