DME: inclusief management voor iedereen!

Jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie en verdient het om hoog op de politieke, sociale en economische agenda te staan. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbare groepen zoals: vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met een laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen. Een gemeenschappelijke geografische of transnationale aanpak is vereist om deze economische en sociale uitdagingen aan te pakken. Diversiteitsmanagement propageert een inclusief ‘human resources management’, met bijzondere aandacht voor de relatie werkgever-werknemer.
  Logo JKVG

  JKVG

Logo JKVG

JKVG vzw www.jkvg.be is de jongerenorganisatie van de KVG-groep (Katholieke Vereniging Gehandicapten). Het heeft verschillende afdelingen: Hannibal, De Werkbank en het Steunpunt handicap en arbeid. De Werkbank werkt samen met Empower. Empower biedt diensten aan om diversiteit te verbeteren waaronder coaching, de ontwikkeling van goede praktijken en andere diensten.

De Werkbank steunt jongeren met een handicap op zoek naar een baan of opleiding. De Werkbank wil bijdragen aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een afstand tot die markt. Door training en persoonlijke ondersteuning proberen we hun kansen te optimaliseren op de arbeidsmarkt.

De Werkbank geeft individuele ondersteuning aan werkzoekenden, meestal met een handicap, om hun integratie op de arbeidsmarkt te stimuleren.

Het helpen van mensen op zoek naar een baan

De Werkbank heeft expertise opgebouwd in het ontwikkelen en organiseren van trainingen op het gebied van arbeidsbeperking en werkgelegenheid op individueel en op schoolniveau. We organiseren trainingen voor personen met een handicap en voor professionals (trainers en consultants op het gebied van handicap en/of werkgelegenheid).

Het beïnvloeden van beleid om de kansen van mensen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Een medewerker van De Werkbank zetelt namens KVG ook in de Commissie Diversiteit van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. We zijn ook actief lid van het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid. De Werkbank heeft ook vertegenwoordigers in commissies van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) en zetelt in de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling- en begeleidingsdienst)

Het Steunpunt Handicap en Arbeid ondersteunt andere professionals, die werkzaam zijn op het gebied van diversiteit in Vlaanderen. Het Steunpunt organiseert vormingen rond het thema handicap en arbeid en verstrekt info aan diversiteitsconsulenten en ondersteunt deze in hun acties met betrekking tot arbeidshandicap.


  Logo Adam Smith

  NTC & Adam Smith College

Logo Adam Smith

Het National Training Centre (NTC) is een privéopleiding en bedrijf omtrent training innovaties in Sofia, Bulgarije. NTC is opgericht in 1999.

In 2004 kreeg NTC een vergunning van het ministerie van Onderwijs om zijn belangrijkste trainingstak - het Adam Smith College www.adamsmith.bg te starten. Het College is een beroepsopleiding en een postsecundaire, niet-tertiaire business school, en levert kwalificaties aan volwassen omtrent Ondernemerschap en Management in EQF Level 5 (ISCED 4C). Recente toevoegingen aan het opleidingenportfolio omvat Business Management kwalificaties op de EQF Levels 5-6-7 (beroepsroute), geaccrediteerd in het Verenigd Koninkrijk.

Adam Smith College is zeer geprezen voor zijn innovatieve (zowel in structuur als praktijk) programma's. Onze training wijkt aanzienlijk af van de traditionele setting, met veel verbeteringen uit 's werelds vooraanstaande universiteiten en uit eigen onderzoek.

Met een team van ongeveer 20 professionals - beheerders en methodologen, academici en trainers uit het bedrijfsleven - heeft Adam Smith College een beeld van een toonaangevende business school met een persoonlijke aanpak binnen de opleiding.

NTC begon zijn eerste EU-project in 2003 en is gestaag bezig om deze competentie te vergroten op het gebied van de EU strategische kaders, beleid en programma's op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding: competentiegericht beroeps- analyses, opleiding en beoordeling, ontwikkelen van curricula, op maat gemaakte trainingsprogramma's, kwaliteit van onderwijs en opleiding, business processen en business simulaties, training spellen, krediet- en overdracht systemen, erkenning van eerder verworven competenties, ICT in onderwijs en in opleiding, ondersteuning bieden voor ondernemers en starters, groene ondernemingen binnen een groene economie, sociale integratie en integratie in het onderwijs en opleidingen voor mensen met een handicap.


  Logo Pro Work

  Knowledge Centre PRO WORK

Logo Pro Work
Stichting Kenniscentrum PRO WORK www.pro-work.nl bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de arbeidsmarkt, geschoolde werknemers en andere doelgroepen, die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een breed scala van sectoren en thema's zowel nationaal als internationaal. PRO WORK is actief in sectoren als ICT, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie met centraal onderwerpen als duurzaamheid, sociale werkvoorziening, sociale inclusie, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid en generatiekloven.

PRO WORK als een zogenaamd 'centre of excellence', is een openbare instelling en heeft een onafhankelijke entiteit. PRO WORK is opgericht in Nederland als resultaat van een aantal grote nationale en internationale projecten. Ook heeft PRO WORK ervaring met de ontwikkeling van kwaliteitsstructuren voor verschillende projecten en beroepsgroepen via een breed scala aan methoden, instrumenten en technieken, zowel op operationeel als politiek niveau.

PRO WORK werkt vaak samen met een consortium van organisaties, regionale opleidingscentra, de overheid (lokaal, regionaal, nationaal, Europees), vertegenwoordigers van sectoren, andere kenniscentra en kent een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Ook is de stichting betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van (beroeps)onderwijs en -opleidingen. Verder biedt PRO WORK een brede professionele aanpak, die structurele innovatie realiseert op een vraag gestuurde manier.


  Logo Euro-face

  Euroface Consulting

Logo Euro-face
Euroface Consulting www.euro-face.cz is een consulting en training centrum om banden tussen het onderwijs en de productiesectoren te bevorderen, regionaal met een aantal internationale betrekkingen. Belangrijke troeven zijn ‘people management’ vaardigheden en het gebruik van ICT, dat integratie en gelijkheid ondersteunt, met name voor wat betreft ‘Open Source applicaties’ en gratis internet gebaseerde middelen. EUROFACE is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van websites en e-learning toepassingen in verschillende Europese projecten, bijvoorbeeld DYSLANG (LLP) en ENTREE (LLP). EUROFACE heeft als doel om barrières te aan het verlagen voor het onderwijs en om de arbeidsmarkt te betreden door middel van het verminderen van de kosten voor opleidingen en kwalificaties en het optreden als agent voor de overdracht van innovatie.

EUROFACE is gericht op begeleiding en loopbaanbegeleiding sinds 2010, waar al bijna 200 maatschappelijk kansarme personen werden ondersteund om hun kans op een duurzame baan te verbeteren.

EUROFACE heeft uitgebreide ervaring in EU-projecten, waaronder leiding van twee transversale LLP projecten (GEBOL - Getting European Business On-line en DysVet - Dyslexie Kennistransfer in het MBO systeem).

Onze activiteiten

  1. Ontwikkeling en verspreiding van informatie- en communicatietechnologieën
  2. Consulting en educatieve diensten
  3. Ondersteuning bieden aan samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven
  4. Ondersteuning bieden aan levenslang leren
  5. Ondersteuning van gelijke kansen

  Logo Syntra

  Syntra West

Logo Syntra
Syntra West www.syntrawest.be is gevestigd in West-Vlaanderen, België en biedt opleidingen aan voor zelfstandigen, managers en werknemer. Als een non-profit organisatie is Syntra West opgericht in 1960 en werkt nu met 2000 parttime trainers en een personeelsbestand van 250 personen, in 6 training campussen. Ons aanbod bestaat uit korte en lange termijn trainingen, vaak op maat gemaakt, variërend van state-of-the-art IT-opleidingen tot specifieke taalcursussen tot fietsenmaker trainingen.

Syntra West biedt aanvullende expertise via de afdelingen HR-diensten en de ‘Projects office’, met de nadruk op opleiding en competentiemanagement, het ontwikkelen van innovatieve hulpmiddelen en instrumenten.

Syntra heeft instrumenten ontwikkeld voor studenten om zich meer te richten op transversale arbeidsmarkt vaardigheden (competentieprofielen, competentie assessment, portfolio methodologie, sollicitatie trainingen). In het project zullen meer waardevolle stageplaatsen worden gecreëerd voor zowel de studenten en hun mentoren, evenals voor werkgevers. Hierbij worden instrumenten en richtlijnen ontwikkeld voor studenten, mentoren en stage aanbieders, waarbij de verwachtingen duidelijk worden gedefinieerd en met succes gevolgd.


  Logo LUV

  Ljudska univerza Velenje

Logo LUV
Ljudska univerza Velenje www.lu-velenje.si is een openbare non-profit instelling, die volwassenenonderwijs aanbiedt. LUV neemt actief deel aan de regionale gemeenschap door het verbeteren van het onderwijs van de bevolking door middel van diverse educatieve programma's en door het motiveren en informeren van de leden van de gemeenschap.

55 jaar traditie, het verstrekken van vakkennis en kwaliteit en een vriendelijke houding ten opzichte van onze deelnemers dragen ongetwijfeld bij aan het feit dat elk schooljaar meer dan 3.000 deelnemers deelnemen aan diverse educatieve programma's. LUV werkt samen met instellingen in de regio voor het bevorderen van het belang van onderwijs. Dit onder meer door het aanbieden van diverse educatieve programma's, waarbij het zijn deelnemers betrekt bij verschillende projecten binnen de EU of op nationaal niveau.

Het DME project wordt medegefinancierd door het Erasmus + programma van de Europese Unie. Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie, die her wordt weergegeven.
logo Erasmus+