DME to invest in inclusive management for all

Brezposelnost mladih postaja vedno večja skrb po vsej Evropski uniji, zato je potrebno ta problem obravnavati prednostno tako iz političnega, družbenega, kot tudi ekonomskega vidika. Naša družba mora pričeti vlagati v vključujoče zaposlovanje za vse, hkrati in še posebej za tiste najbolj ranljive družbene skupine: zgodnje osipnike šolanja in mladostnike z nizko stopnjo izobrazbe ali s telesnimi/duševnimi okvarami. S tem ekonomskim in družbenim izzivom se je potrebno spopasti s pomočjo enotnega geografskega in transnacionalnega pristopa. Tradicionalni pristop upravljanja raznolikosti podpira vključujoče upravljanje človeških virov, ki zajema odnos delodajalca z zaposlenim.
  Logo JKVG

  JKVG

Logo JKVG

JKVG vzw www.jkvg.be je mladinska organizacija KVG, Katoliškega združenja invalidnih oseb, ki sestoji iz številnih oddelkov: program Hannibal (počitnice za invalidne otroke in mladostnike), organizacija De Werkbank in Center za izobraževanje (in usposabljanje) invalidnost in zaposlovanje (Knowledge (and Training) Centre Disability and Employment). De Werkbank deluje skupaj z organizacijo Empower, ki opravlja revizije družb, zagotavlja usposabljanja , razvija dobre prakse in ponuja storitve, katerih cilj je izboljšanje raznolikosti upravljanja podjetij.

Organizacija De Werkbank podpira mlade invalidne iskalce zaposlitve ali usposabljanja. Cilj organizacije De Werkbank je opogumljanje mladih ljudi z znatno distanco do trga dela, z namenom, da bi jih ponudili (enake) karierne možnosti kot drugim. Z usposabljanjem in osebno podporo skušamo optimizirati njihove možnosti na trgu dela.

Iskalcem zaposlitve, večinoma invalidom, nudimo individualno podporo, da bi spodbudili njihovo integracijo na trg dela.

Pomagati invalidnim osebam pri iskanju zaposlitve npr.vključuje:

De Werkbank se je odlično izkazala pri razvoju in organizaciji usposabljanj na področju invalidnosti in zaposlovanju na individualni iz šolski ravni in je pri tem pomagala tako osebam s posebnimi potrebami kot tudi strokovnjakom (učitelji na področju izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, trenerjem in svetovalcem na področju invalidnosti in/ali zaposlovanja.

De Werkbank poskuša vplivati tudi na (vladne) politik, z namenom izboljšanja kariernih možnosti oseb s posebnimi potrebami. Aktivno deluje v Komisiji za raznolikost Družbeno-ekonomskega odbora Flandrije (Diversity Commission of the Social Economic Council of Flanders), v flamskem uporabniškem forumu za invalidnost, kronična obolenja in delo (The Flemish Users Forum Disability, Chronical Disease and Labour), v odborih za specializirane zaposlitvene storitve in še številnih drugih.

Center za izobraževanje (in usposabljanje) invalidnost in zaposlovanje (The Knowledge (and Training) Centre Disability and Employment) podpira druge strokovnjake, ki delujejo na področju raznolikosti v Flandriji. Center omogoča usposabljanja in nudi informacije na temo invalidnosti v povezavi z zaposlovanjem. Hkrati nudi tudi podporo strokovnjakom s področja raznolikosti, če želijo promovirati dejavnosti vezane na raznolikost in invalidnost.


  Logo Adam Smith

  NTC & Adam Smith College of Management

Logo Adam Smith
NTC & Adam Smith College of Management www.adamsmith.bg

Nacionali center usposabljanja (NTC) s sedežem v Sofiji v Bolgariji je zasebna družba, ki se ukvarja z usposabljanjem in novostmi na področju usposabljanja. NTC je bil ustanovljen leta 1999.

Leta 2004 je NTC s strani Ministrstva za izobraževanje pridobil licenco za svojo glavno dejavnost usposabljanja, in sicer za fakulteto Adam Smith College of Management (http://www.adamsmith.bg). Fakulteta je poklicna, post-sekundarna in ne-terciarna poslovna šola, ki izobražuje odrasle na področju podjetništva in managementa na ravni 4C po Mednarodni standardni klasifikaciji izobraževanja (ISCED 4C). Nedavne dopolnitve k programov usposabljanja vključujejo kvalifikacije poslovnega managementa na ravneh 5-6-7 Evropske lestvice kvalifikacij EQF (poklicno usmerjanje), akreditiranih v Veliki Britaniji.

Fakulteta Adam Smith College of Management je priznana zlasti zaradi svojih inovativnih (tako po strukturi kot tudi glede na rezultate) programih. Okolje usposabljanja izrazito odstopa od tradicionalnega, z mnogimi izboljšanji po zgledu vodilnih svetovnih univerz in po lastnih raziskavah znotraj fakultete. Fakulteta, z ekipo 20 strokovnjakov – administratorjev in metodologov, akademikov in trenerjev iz sveta podjetništva – si je ustvarila renome vodilne butične poslovne šole s prilagojenim pristopom k izvajanju usposabljanja.

NTC je pričela z izvajanjem svojega prvega evropskega projekta v letu 2003 in je v tem času stalno povečevala kompetence svoje ekipe na področju evropskih strateških okvirjev, politik in programov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja: poklicna analiza, usposabljanje, ocenitev ter sestava urnika na podlagi kompetenc, analiza potrebe po usposabljanju (TNA) in prilagojeni programi usposabljanja, kakovostno izobraževanje in usposabljanje, poslovno modeliranje in poslovne simulacije, igre usposabljanja, sistem kreditnih točk in prehodov, priznavanje predhodno osvojenih znanj, IKT v izobraževanju in usposabljanju, podpora za podjetnike in novoustanovljena podjetja (start-up), zelene družbe in zelena ekonomija, družbena vključenost in vključenost in usposabljanje za invalide.


  Logo Pro Work

  Knowledge Centre PRO WORK

Logo Pro Work
Fundacija Knowledge Centre PRO WORK www.pro-work.nl spodbuja karierni razvoj ljudi z izrazito distanco do trga dela, kot npr. kvalificirani delavci, mladostniki, ljudje z različnimi vrstami invalidnosti in ostali, ki potrebujejo trenerstvo, usposabljanje in svetovanje v širokem naboru sektorjev in tematik, tako nacionalnih kot tudi internacionalnih. PRO WORK deluje na področjih kot so IKT, trajnost, okolje, ekonomija, zdravstvena oskrba in tehnologija v povezavi z zaščitenim zaposlovanjem, podjetništvom, spodbujanjem talenta pri mladostnikih, brezposelnostjo in generacijskimi luknjami.

PRO WORK kot »center odličnosti« deluje kot javna ustanova in je hkrati neodvisno podjetje. PRO WORK je bil ustanovljen na Nizozemskem kot rezultat številnih nacionalnih in internacionalnih projektov. PRO WORK je hkrati omogočil razvoj obširnega nabora metod, instrumentov in tehnik, sodelovanje na mednarodni ravni (EU projekti), organizacijo mednarodne mobilnosti v izobraževalnem sektorju, ter »splošne« svetovalne storitve.

Fundacija pogosto sodeluje s konzorcijem organizacij, regionalnih centrov usposabljanja, poslovnih inštitucij, z vladami (lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi, Evropsko), s številnimi različnimi ciljnimi skupinami, predstavniki sektorjev in centri znanja. Poleg tega PRO WORK ponuja širok profesionalni pristop, ki strukturirano inovativnost izvaja glede na povpraševanje.


  Logo Euro-face

  Euroface Consulting

Logo Euro-face
Euroface Consulting www.euro-face.cz je svetovalno središče in center usposabljanja, ki tke vezi med izobraževalnim in proizvodnimi sektorji, in sicer tako regionalno kot tudi mednarodno. Glavne vrline predstavljajo spretnosti vodenja ljudi in uporaba IKT, ki podpira vključevanje in enakost, med najvidnejšimi aplikacije Open Source in brezplačni internetni viri. Euroface je poskrbel za razvoj spletnih strani in aplikacij e-učenja pri številnih evropskih projektih, med drugim za DYSLANG (LLP) in ENTREE (LLP). Euroface se zavzema za zniževanje stroškov na področju usposabljanja in pridobivanja kvalifikacij in hkrati deluje kot agent inovativnosti, s čemer skuša odpraviti ovire pri vstopu k izobraževanju in na trg dela.

Euroface se osredotoča na svetovanje in karierno usmerjanje že od leta 2010, ko so podprli skoraj 200 socialno prikrajšanih oseb, da bi s tem izboljšali njihove možnosti za trajno zaposlitev.

Euroface se je izkazal že pri številnih evropskih projektih, vključno z vodenjem dveh transverzalnih LLP projektov (projekta GEBOL – Getting European Business On-line in DysVet - Dyslexia Knowledge Transfer in VET system).

Naše aktivnosti:

  1. Razvoj in širjenje informacij in komunikacijskih tehnologij
  2. Svetovalne in izobraževalne storitve
  3. Podporno sodelovanje med izobraževalnim in poslovnim sektorjem
  4. Podpora vseživljenjskega izobraževanja
  5. Podpora enakih možnosti za vse

  Logo Syntra

  Syntra West

Logo Syntra
Syntra West www.syntrawest.be , s sedežem v Belgiji (Zahodna Flandrija) je ponudnik usposabljanj za samozaposlene, managerje majhnih in srednje velikih podjetij in zaposlene. Kot neprofitna organizacija, zasnovana v letu 1960, delamo z 2000 trenerji in z 250 redno zaposlenimi na 6 centrih usposabljanja. Naša ponudba zajema kratkotrajna in dolgotrajna usposabljanja, pogosto krojena čisto po željah posameznika, in sicer s področja managementa, najmodernejših informacijskih tehnologij, specifičnih jezikovnih tečajev pa vse do usposabljanj popravila kolesa.

Syntra West ponuja dodatne strokovna izobraževanja tudi v sklopu oddelka kadrovske pisarne in projektne pisarne, ki se osredotočata na upravljanje usposabljanja in kompetenc, razvoj inovativnih orodij in instrumentov.

Syntra je razvila instrumente za študente, da bi se bolj osredotočili na transverzalne spretnosti, potrebne za trg dela (profili usposobljenosti, ocenitev kompetenc, metodologija portfolia, zaposlitvena usposabljanja). V sklopu projekta bodo kreirana pomembna pripravništva tako za študente kot njihove mentorje in tudi za delodajalce. Posledično bodo razvita tudi orodja in smernice za študente, mentorje in ponudnike pripravništev, s katerimi bo možno definirati in uspešno slediti pričakovanje.


  Logo LUV

  Ljudska univerza Velenje

Logo LUV
Ljudska univerza Velenje www.lu-velenje.si Ljudska univerza Velenje www.lu-velenje.si Velenje je javna neprofitna institucija, ki ponuja izobraževanje odraslim. S svojo ponudbo različnih izobraževalnih programov in z motivacijo in obveščanjem članov skupnosti skuša izboljšati izobrazbeno strukturo prebivalstva in je tako zelo dejavna v lokalni skupnosti. 55 let tradicije, zagotavljanje strokovnega znanja in kakovosti ter prijazen odnos do naših udeležencev brez dvoma prispeva k temu, da vsako šolsko leto več kot 3000 udeležencev sodeluje v različnih izobraževalnih programih. Ljudska univerza Velenje sodeluje z institucijami v regiji tudi s pomočjo promoviranja pomena izobraževanja, s ponudbo številnih izobraževalnih programov svojim tečajnikom in z vključitvijo v različne evropske in nacionalne projekte..

Izvedba projekta DME je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja In v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
logo Erasmus+