DME to invest in inclusive management for all

Младежката безработица е повод за нарастващо безпокойство в целия Европейски съюз и заслужава да бъде на челно място в политическата, социална и икономическа програма. Нашето общество има нужда да инвестира в интегрираната заетост за всички и особено за най-уязвимите: преждевременно напусналите училище и младежи с ниско ниво на образование или физически/умствени увреждания. Необходим е общ, наднационален подход за справяне с това икономическо и социално предизвикателство. Традиционно, управлението на многообразието предполага включващо управление на човешките ресурси, обхващащо отношенията работодател – служител.

Цели на проекта:

 1. Изследване:
  • Преглед на правната рамка по отношение на заетостта в подкрепа на мерки и субсидии в страните партньори по проекта;
  • Рамката ще бъде основата за фокус върху методологически подход към училищата и пазара на труда;
  • Когато е подходящо, партньор по проекта може да формулира политика, основана на законодателството и добрите практики на други страни.
 2. Консултиране и коучинг
  • Методология, използвана от партньорите по проекта в подкрепа на уязвими (и/или безработни) младежи за насочване към пазара на труда;
  • Оценяване на 300 студенти;
  • Оценяване, насоки и/или консултиране на фирми и организатори на стажантски програми.
 3. DME
  • JKVG има регистрирана методология по отношение на управление на различията ( Empower® метод), която ще бъде преведена и разширен, за да служи на целта на проекта;
  • Обучение на 150 професионалисти в управление на различията, които да разпространят идеята за DME (дългосрочен резултат) и да организират по-добри стажантски програми или по-успешно навлизане на пазара на труда (краткосрочен резултат);
  • Консултиране и насочване на 75 работодатели за управление на различията.
 4. Развитие на ИКТ
  • Въз основа на определени методики ще бъдат създадени уеб инструменти за подпомагане на училищата и работодателите, които да послужат на целите на проекта.
  • Цифровата инфраструктура е на разположение, включително виртуална общност както и база данни на съответните национални езици и на английски език, за да подкрепи целева група и заинтересованите страни в:
   • знания, инструменти, методи и споделяне на информация;
   • съвети от и за колеги;
   • партньорска мрежа;
   • наръчник.
 5. Добри практики
  • Всеки партньор ще сподели добри практики, които добавят стойност към проектните цели (в партньорските страни)
 6. Разпространяване
  • Изработване на листовки, документи, уеб сайт, ръководство за управление на различията;
  • Изработване на бюлетин (по два на година);
  • Организиране на 4 международни конференции за рекламиране и запознаване (достигайки 200 човека);
  • Създаване на доклад, включващ възможности, налични инструменти, бариери и препоръки за целевата група в страните-партньори.
Проект DME е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
logo Erasmus+