DME to invest in inclusive management for all

Младежката безработица е повод за нарастващо безпокойство в целия Европейски съюз и заслужава да бъде на челно място в политическата, социална и икономическа програма. Нашето общество има нужда да инвестира в интегрираната заетост за всички и особено за най-уязвимите: преждевременно напусналите училище и младежи с ниско ниво на образование или физически/умствени увреждания. Необходим е общ, наднационален подход за справяне с това икономическо и социално предизвикателство. Традиционно, управлението на многообразието предполага включващо управление на човешките ресурси, обхващащо отношенията работодател – служител.

  

"Участие на учащите с ниска степен на образование в процеса „Учене през целия живот" (източник: )

Проектът "Участие на учащите с ниска степен на образование в процеса „Учене през целия живот" се фокусира върху стратегии, методи и инструменти необходими за увеличаване на участието на тези хора в процес на обучение, тъй като тези хора са изложени на голям риск от безработица и социално изключване. Успешната интеграция на хора с ниско образование е голямо предизвикателство за програмата „Учене през целия живот“ в цяла Европа. Партньорите по проекта знаят, че целевата група се нуждае от специален подход, който да адаптира обучението към техните нужди. Така, чрез обмяна на опит и проучване на нуждите на специфичните групи, бяха създадени материали, курсове и стратегии. Особено внимание се отделя на отдалечените райони и възможностите за обучение на възрастни хора в тези области.

Цел:

Организации, които работят с хора с ниска степен на образование.

Свързани документи:


  

Независима оценка на равнопоставеността на половете на работното място (Gender audit) (източник: )

Проектът Независима оценка на равнопоставеността на половете на работното място (Gender audit) е фокусиран както върху работодателите, така и върху служителите. Този факт го прави много ефективен, защото е двупосочен.

Цел:

Целта на проекта е да подкрепя и насърчава работодатели в два града в Чехия, да осигурят равни професионални възможности за мъже и жени, за могат да съвместяват професионалният и семеен живот. Целевата група е 7 компании и 14 служители, в това число: специалисти човешки ресурси, управители и мениджъри от участващите предприятия.

Свързани документи:

www.genderaudit.cz


  

Протокол за интеграция (инструмент) (източник: )

Протоколът за интеграция е писмен документ, съдържащ задълженията и ангажиментите, договорени между новопостъпилия служител с увреждане, прекия началник, специалист по човешки ресурси и, често, външен експерт. Протоколът за интеграция е подписан и от мениджъра на компанията. Какво точно е договорено? Необходимите мерки за осигуряване на добър старт, интегриране работното място на служителя с увреждане.

Изготвянето на протокола се извършва от отдел „Човешки ресурси“. Възможно е изискването на външна помощ и консултация, напр. експерт по определени увреждания, лекар или компетентна комисия.

Предимството на протокола за интеграция е, че позволява обсъждане на увреждането на новоназначен служител (доколко то би имало влияние върху изпълнение на работните задължения)още при наемането на служителя. По този начин може да се предотвратят проблеми, свързани с увреждането.

Предимство на протокола за интеграция също е, че мерките обсъдени и решени в протокола се изпълняват с абсолютен приоритет. Основната цел е адаптирано работно място още от първия ден на трудовото правоотношение.

Защо протокол за интеграция?

Протоколът за интеграция съдържа споразумения, които трябва да доведат до идеална работна среда за служителя с увреждане.

Протоколът за интеграция улеснява работата на страните-участници. Той създава „безопасна“ зона, в която могат до бъдат коментирани и проучени възможностите на служителя с увреждане.

Протоколът за интеграция дава сигурност на служителя с увреждане, защото е подписан от мениджъра на фирмата.

Протоколът за интеграция е изготвен в отдел „Човешки ресурси“. В случай на проблем, отделът може да организира и координира среща на всички подписали протокола.

Протоколът за интеграция може да се използва като помощно средство, например по време на интервюта за изпълнение и оценка на работата.

Протоколът за интеграция е резултат от поредица дискусии. Трудно е да се обяснят и докажат възможностите на лицето с увреждане пред бъдещ работодател, началник или колега. Затова е важно да се проведат предварителни разговори при изготвянето на протокола за интеграция. Необходимо е да има ясна предварителна информация за вида увреждане на новия служител, за да се вземат мерки за достъпна среда и адаптиране на работното място. Това ще даде сигурност на служителя за лесен достъп и пригодено за неговите нужди работно място. Положителният ефект от протокола за интеграция са добре подготвени и описани права и задължения на лицето с увреждане и на работодателя при наемане на работа.

Tools

Протоколи за интеграция се използват от Фламандското правителство.
JKVG VZW е изработила протокол за интеграция, съобразен със специфичните нужди на хората с увреждания, който се използва в град Гент.


  

INGOTS – THE LEARNING MACHINE (източник: )

The Learning Machine е сертифицираща организация, акредитирана от Ofqual (регулаторен орган за квалификации в Англия) и осигурява нов подход за оценяване, като намалява административната натовареност на учителите и им осигурява повече време за подкрепа и повишаване на резултатите на обучаващите се. Актуалните квалификации са: ИКТ, Проектиране, конструиране и дизайн, Предприемачество, Бизнес мениджмънт, Готварство, 3D производство и много други. Оценителите имаг възможността да оценяват по широк набор от специфични критерии. По време на целия курс обучаемите получават обратна връзка и оценка за компетентност. Финалният изпит е досъпен само при условие, че са усвоени по устойчив начин предвидените професионални компетенции, включени в курса. Съществува възможност за самостоятелно оценяване с помощта на безплатни инструменти за оценка. Оценителят има възможност сам да избира метода на оценяване, а системата предлага и функции за проследяване и докладване на напредък в курса.


  

Фабрика за необработени таланти (източник: )

Фабриката за необработени таланти е уебсайт, изработен специално за млади хора в риск от ранно отпадане от училище, без перспектива за бъдещето и борещи се със собствените си планове. В този уебсайт те откриват това, в което са най-добри и под ръководство на социален работник и в сътрудничество с близък (член от семеството, съветник и др.). Талантът, който те вече притежават като познания за социалните медии, ще бъде споделен и обсъден с член от семейството, близък. Това се постига с помощта на специални онлайн уроци, написани за Фабриката за необработени таланти и пуснати на тяхната специална страница на сайта. По време на този онлайн курс се представят в детайли подробностите и последиците от избора на младите хора, който те решават да направят, а също така и какви решения/избори са направили членът на семейството или близкият. По време на тази дискусия се разглеждат моментите на избор и концентрирането върху определен „талант“. Крайната цел е младият човек да направи избор за училище или професия, като подкрепата и опита на близкия му да е важен стълб в този избор. Целевата група на Фабриката за необработени таланти са млади хора между 14 и 23 години, които поради различни причини и обстоятелства са заплашени от провал в училище или дори отпадане и които са били в контакт с Регионалната служба по задължително образование.


  

Инструмент за развитие на таланти (източник: )

Инструментът за развитие на таланти (TDI) може да направи индивидуален план за развитие на всеки от участниците. Чрез три различни онлайн компоненти може да се състави така нареченият план за действие. Трите компонента, попълнени лично или с помоща на оценител, осигуряват разнообразна информация: лична информация, умения, интереси и ограничения на участника. Полученият план за действие показва информация за:

Отговорността за TDI се носи от лицето, което иска да се развива. Това допринася много не само за по-активно участие от негова страна, но и насърчава в голяма степен развитието на обучаемия. Но когато в даден контекст очакванията и целите са изготвени заедно с други хора или организации, то тогава отговорността става споделена, както и ангажиментът към времето и ресурсите за постигането им.

Личното самоусъвършенстване не е самостоятелен процес, то е част от общия процес на развитие. Това означава, че различните етапи са свързани един с друг (и това е един непрекъснат процес): самоанализиране (моите силни и слаби страни), анализ на възможностите и заплахите. Важното е: Как мога да най-добре да използвам таланта си и как са го усъвършенствам?

След като е изработен и обсъден индивидуалният план за действие, участникът започва с развиването на своя талант и ще получи оценка по-нататък в процеса дали и какъв напредък има. Тази информация се добавя към „Лична информация“ и процесът продължава по индивидуалната план за развитие и индивидуалния план за действие, докато се постигнат планираните цели на участника. Инструментът TDI е със свободен достъп за всеки, който се интересува, след като е получил код за достъп.


  

Модел „ДА“ (източник: )

Ние мислим че „ДА“-инструментариумът е много интересен, защото младите безработни хора могат за се възползват от тази форма на оценка на компетенциите. Това е инструмент който представя различни посоки пред младите хора, стреми се да бъде използван от много и различни партньори на международно ниво, така че безработните млади хора да бъдат по-уверени и по-подготвени за пазара на труда.

Предмет/цел:

В контекста на високата младежка безработица, създателите на инструмента „ДА“ са взели решение да насочат усилията си към подкрепа на младите хора, особено тези с по-малко възможности или дистанцирани от пазара на труда. Поради тази причина, инструментът „ДА“ работи както за процеси, така и за резултати. Той е съсредоточен върху взаимното обогатяване между вече съществуващи инструменти, за да подобри шансовете за заетост на младите хора (особено за младежите, които нито учат, нито работят):


  

От университета към заетост (източник: )

Целта на процедурата е да насърчи младите хора да търсят работа по специалността си. Тя е подходяща за млади хора, които търсят работа като дългосрочен ангажимент. Програмата позволява на търсещите работа да натрупат професионален опит и да се запознаят с работната среда. Работодателят може да предложи на младите хора постоянна работа след края на програмата. Това е възможност за служителите да опознаят работодателя си и средата без висок финансов риск.

Основни предимства:

The procedure requires funding from the government and is a part of active employment policy.


  

Програма за назначение в общността (източник: )

Програмата е предназначена за безработни лица. Тя осигурява съфинансиране за срок от 1 година при наемане на работа на трайно безработен човек в програми за обществени услуги в областта на: социално подпомагане, образование, култура, опазване на околната среда, селското стопанство и др.

Ползи от програмата:

Тази процедура е част от активната политика по заетостта.


  

Клубове за работа (източник: )

Идеята за клубовете идва от САЩ и се разпространява по целия свят. В Словения първите клубове за работа стартираха през 1994 година.

Програмата продължава три месеца. Първите три седмици са предназначени за обучение: представяне на пазара на труда и търсене на възможности за заетост. Останалото време е посветено на планирано търсене на работа, което позволява независимо и активно функциониране на пазара на труда и осигуряване на помощ за ускоряване на търсенето на работа. Програмата е с продължителност 4 часа всеки работен ден, като участниците могат да отсъстват само ако са на интервю за работа.

Ползите от програмата:

Програмата е насочена към безработни (най-вече към трайно безработни)и помага те отново да се включат в пазара на труда. С помощта на програмата те подобряват уменията си за общуване, свързват се с работодатели, получават подкрепа и помощ при започване на нова работа. В рамките на програмата участниците получават финансова подкрепа и техническа помощ при кандидатстване за работа.

Тази процедура е част от активната политика по заетостта.


  

ProfilPASS tool (източник: )

Системата ProfilPASS е основана на факта, че хората учат най-вече в неформална среда като семейството, чрез доброволен труд и справяне с предизвикателствата в живота. Всеки човек има способности (способност е повече от просто знания и умения, това е възможност да се отговори на сложни изисквания, да се мобилизират ресурси, умения и нагласи)и всички те са ценни независимо от къде са придобити.

Целеви групи:

Свързани документи:

  1. http://kiss.profilpass-online.de/index.php?article_id=135&clang=1
  2. http://kiss.profilpass-online.de/files/en-pp-methodcards.pdf

  

PUM Проект за обучение на младежи (източник: )

Обучението се отнася към най-уязвимата група – млади хора с незавършено образование, отпаднали от учебния процес, дългосрочно безработни и тези които се нуждаят от помощ, подкрепа и мотивация, за да се включат отново на пазара на труда. Програмата за обучение/менторство е за период от една година. В рамките на тази година участниците работят заедно по различни проекти. Вниманието е фокусирано върху развитието на основни умения, както и на умения за отговорност, сътрудничество и др. Ролята на ментора е от решаващо значение.

Програмата изисква обучение на менторите, подкрепа от местното окръжение, помещение, в което да се съберат участниците и да работят. Идеята е да се изгради чувство за общност и сътрудничество между участниците.

Целева група:

Лица от 15 до 25-годишна възраст, без завършено образование, без професия, безработни са и са готови да се развиват. Участниците трябва да бъдат регистрирани в Служба по заетостта в Словения.

Проект DME е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
logo Erasmus+