DME to invest in inclusive management for all

Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost.Nezaměstnanost mladých lidí je stále větším problémem napříč Evropskou unií a zaslouží si politickou, sociální i ekonomickou pozornost. Naše společnost potřebuje investovat do zaměstnání pro všechny, rovněž a hlavně pro nejzranitelnější skupiny – osoby, které nedokončily školu a mládež s nízkou úrovní vzdělanosti nebo s fyzickým či psychickým postižením. Společný zeměpisný nebo nadnárodní přístup je nutný k řešení této ekonomické a sociální výzvy. Tradičně, řízení rozmanitosti propaguje inkluzívní řízení lidských zdrojů, které zahrnuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanec.
  

INVOLVE: zapojení osob s nízkým vzděláním do procesů celoživotního učení (zdroj: )

Projektové partnerství INVOLVE se zaměřilo na strategie, metody a nástroje potřebné ke zvýšení účasti ohrožených skupin ve vzdělávání. Důvodem jejich zapojování do celoživotního učení je zvýšené riziko nezaměstnanosti a sociálního vyloučení.
Úspěšná integrace osob s nízkou úrovní vzdělání do procesu celoživotního učení je dlouhodobou výzvou pro vzdělávací organizace napříč Evropou. Organizace zapojené do projektu si byly vědomy, že cílové skupiny vyžadují specifický přístup a proto probíhala diskuze a výměna zkušeností s vývojem materiálů, kurzů, strategií a také se zkušenostmi se zapojováním ohrožených osob. Zvláštní pozornost byla věnována méně rozvinutým regionům a možnostem dalšího vzdělávání v těchto lokalitách.

Cílové skupiny:

Organizace, které se zaměřují na osoby s nízkou úrovní vzdělání

Související dokumenty:


  

Gender Audit (zdroj: )

Projekt Gender Audit se zaměřil na zaměstnavatele i zaměstnance. Působení na obě strany pracovního trhu přispělo k větší efektivitě činností.

Cíl:

Cílem projektu bylo podpořit zaměstnavatele ve dvou regionech (Zlínský a Moravskoslezský kraj) k uplatňování rovných příležitostí žen a mužů a umožnění slaďování pracovního a rodinného života. Cílovou skupinou bylo 7 zaměstnavatelů – firem z výše uvedených regionů a 14 zaměstnanců – personalistů, manažerů zapojených firem.

Související dokumenty:

www.genderaudit.cz


  

Protokol integrace (zdroj: )

Protokol integrace je písemný dokument, obsahující závazky, odsouhlasené (novým) zaměstnancem se zdravotním postižením, jeho přímým nadřízeným, personálním zástupcem společnosti a často externím odborníkem. Protokol integrace rovněž spolupodepisuje nejstarší ředitel společnosti. Co přesně je dohodnuto? Opatření nezbytná k zajištění dobrého startu a optimální integraci zaměstnance se zdravotním postižením a opatření potřebná k optimalizaci jeho výkonu v práci.

Vypracování této dohody se provádí oddělením lidských zdrojů, které podporuje všechny zúčastněné strany. Jak již bylo zmíněno, je možné vyzvat pomoc z venku, např. experta na určité zdravotní postižení, lékaře společnosti...

Jednou z nejdůležitějších věcí integrační protokolu je to, že umožňuje diskutovat o invaliditě (nového) zaměstnance (pokud to má vliv na jeho na pracovní výkon), v rané fázi jeho zaměstnaneckého poměru. Možným problémům souvisejícím se zdravotním postižením lze zabránit hned od začátku. Je-li to nutné, může být nabídnuta další podpora kolegům i nadřízeným.

Je také nesmírně důležité, aby opatření, o kterých se rozhodne v integračním protokolu, byla prováděna s absolutní prioritou. Hlavním cílem je přizpůsobit pracoviště od prvního dne v zaměstnání.

PROČ INTEGRAČNÍ PROTOKOL?

Protokol integrace obsahuje dohody, které by měly vést k ideální pracovní situaci pro zaměstnance se zdravotním postižením.

Diskuze o zdravotním postižení a všechny možné problémy spojené s prací přinese usnadnění pro všechny zúčastněné strany. Vytvoří se "bezpečná zóna", ve které je možné prozkoumat možnosti a schopnosti, aniž by došlo k ignoraci problémů spojených se zdravotním postižením.

To také vytváří pevný základ podpory v organizaci, protože jej spolupodepisuje nejstarší ředitel společnosti.

Protokol integrace je vypracován oddělením lidských zdrojů. V případě budoucích problémů je mohou vyzvat k pomoci všechny zúčastněné strany.

Protokol integrace může být také použit jako podpůrný nástroj, např. během výkonu a hodnotících pohovorů.

Protokol integrace je výsledkem série diskusí. Není snadné hovořit o zdravotním postižení jak pro zaměstnance, tak pro jeho (budoucí) zaměstnavatele, nadřízené a kolegy. Proto je důležité, aby proběhly informativní rozhovory před spojením všech zúčastněných stran. Při prvním rozhovoru s nadřízeným je třeba vyjasnit očekávané kompetence a dovednosti. Je také nutné poskytnout přímou informaci o zdravotním postižení nového zaměstnance k přijmutí možných (přiměřených) opatření proti překážkám v problematice zdravotního postižení. Zaměstnanec musí být ujištěn, že se nachází v bezpečném prostředí pro jednání tak, aby situace byla příznivá pro všechny. Je nezbytné, aby konečná verze integračního protokolu byla řádně připravena k zajištění hladkého a účinného toku konverzace.

Tools

Integrační protokoly jsou užívány vlámskou vládou.
Společnost JKVG vzw vytvořila postup na míru pro použití integračních protokolů ve městě Gent.


  

INGOTS – THE LEARNING MACHINE (zdroj: )

The Learning Machine je organizace akreditovaná Ofqual, která poskytuje nový přístup k hodnocení výsledků vzdělávání při současném snížení administrativní zátěže kladené na učitele. The Learning Machine je organizace akreditovaná britskou vládou, která připravuje kvalifikace. Současné kvalifikace zahrnují např. uživatelské IT, programování, konstrukční inženýrství, obchodní management, bezpečnost potravin, a další budou následovat.

Učitelé jsou v roli hodnotitelů a flexibilně posuzují nastavená kritéria; posuzují způsobilost v průběhu kurzu a podávají zpětnou vazbou žákům ve formě certifikátů; konečná zkouška je určená ke třídění - k dispozici pouze těm, kteří prokazují způsobilost prostřednictvím kurzu; prostor pro samostatné a vzájemné hodnocení s volně volitelnými nástroji; učitel hodnotitel rozhodne o metodě, nás zajímají jako důkaz pouze výsledky; sledování a vykazování pokroku pomocí evidence shromážděné v průběhu studia.


  

RAW TALENT FACTORY (zdroj: )

Raw Talent Factory je webová stránka vytvořená speciálně pro mládež, která je ohrožena předčasným odchodem ze školy a nemá dobré vyhlídky do budoucna, má problém udělat si plány... V Raw Talent Factory mohou pod vedením sociální pracovnice a kamaráda (člena rodiny, poradce atd..) zjistit, v čem jsou dobří. Talent, který již mají, je prostřednictvím sociálních sítí převeden na člena rodiny, kamaráda. Využívá se speciálních (online) lekcí, psaných pro Raw Talent Factory, které lze najít na webové stránce na webu. Během společných diskuzí nahlédnou do momentů volby a soustředí se na talent. Konečným cílem je, že si mladý člověk zvolí školu nebo povolání. Podpora a zkušenosti kamaráda představují důležitý pilíř v této volbě. Cílovou skupinou RTF jsou mladí lidé ve věku 14 až 23let, kterým (přes různé okolnosti) hrozí selhání ve škole a nedokončení školní docházky.


  

TALENT DEVELOPMENT INSTRUMENT (zdroj: )

Nástroj rozvoje schopností (TDI) může vytvořit osobní plán rozvoje účastníků. Prostřednictvím třech různých komponentů lze vytvořit takzvaný akční plán. Tři komponenty jsou popsány buď samotným účastníkem nebo ve spolupráci s hodnotitelem. Akční plán, který je nakonec odvozen, odráží následující informace:

Plán osobního rozvoje je pro osobu, která jej inicializovala. Přestože se na vývoji osobního plánu podílí i externí strany a nastavují cíle a očekávání, je sám účastník zodpovědný za nastavení dosažitelných cílů.

Tento individuální rozvoj není nikdy sám, jelikož je součástí vývojového procesu. To znamená, že různé kroky jsou vzájemně propojeny (a je to pokračující proces): sebeanalýza (jaké jsou moje silné a slabé stránky) a analýza možností a hrozeb. Ústřední téma je: Jak mohu nejlépe využít a rozvíjet své schopnosti?

Jakmile dojde k odsouhlasení akčního plánu, účastník zahájí práci na rozvoji svého talentu a při dalším hodnocení se ukáže, zda a v jaké míře došlo u účastníka k progresu. Toto zjištění se pak přidá do “Personálních informací” a proces pak pokračuje dále, dokud účastník nedosáhne stanovených cílů. TDI je volně dostupný po získání údajů k přihlášení.


  

YES MODEL (zdroj: )

Domníváme se, že YES toolbox (systém nástrojů) je velmi zajímavý, protože mladí nezaměstnaní lidé mohou těžit z této formy “hodnotících kompetencí”. Tedy ze systému nástrojů, který představuje různé cesty pro mladé nezaměstnané osoby, jejichž cílem je integrace všemi partnery na mezinárodní úrovni - což mladé nezaměstnané osoby připraví lépe pro pracovní trh.

Cíle:

V souvislosti s vysokou nezaměstnaností mládeže se shromáždili odborníci nástroje YES, aby se soustředili na pomoc mladým lidem, zejména těm, kteří mají méně pracovních příležitostí a větší odstup od trhu práce. S touto myšlenku pracoval nástroj YES jak na procesech, tak na výstupech. Nástroj se zaměřuje zejména na rozvoj stávajících nástrojů, který povede k tomu, co považujeme za páky, směřující k zaměstnanosti mladých (a zejména pro NEET osoby):


  

Z university na pracovní stáž (zdroj: )

Cílem této procedury je podpora první pracovní zkušenosti pro mladé lidi, kteří jsou vyškoleni pro konkrétní práci.
Je určena lidem, kteří hledají první zaměstnání k překlenutí doby, než najdou trvalou práci. Dostanou příležitost získat pvní pracovní zkušenosti a seznámit se s pracovním prostředím. Zaměstnanavatel se může rovněž rozhodnout, že jim nabídne trvalé zaměstnání po ukončení programu. Stejně tak si může zaměstnanec vyzkoušet podmínky u potencionálního zaměstnavatelem, aniž by byl vystaven velkému finančnímu riziku.

Hlavní výhody:

Tato procedura vyžaduje finanční prostředky od vlády a je součástí aktivní politiky zaměstnanosti.


  

Program pracovních stáží (zdroj: )

Program pracovních stáží je určen pro nezaměstnané osoby. Poskytuje spolufinancování zaměstnání maximálně 1 rok pro dlouhodobě nezaměstnané v programech veřejných služeb v oblasti sociální péče, vzdělávání, kultury, ochrany přírody, inženýrských sítí, zemědělství a příbuzných oborů.

Výhody programu:

Tento postup je součástí aktivní politiky zaměstnanosti.


  

Kluby práce (zdroj: )

Nápad s kluby přišel ze zámoří, konkrétně z USA a rozšířil se do celého světa. Ve Slovinsku se první kluby práce představily v roce 1994.

Program trvá tři měsíce. První tři týdny jsou věnovány školení o tom, jak se chovat na trhu práce a jak vyhledávat pracovní příležitosti. Zbývající čas je věnován systematickému zařazení k nalezení zaměstnání, což umožní nezávislé a aktivní fungování trhu práce a poskytne pomoc a urychlení v nalezení zaměstnání. Program zahrnuje 4 hodiny každý pracovní den, účastnící mohou chybět pouze, pokud mají pracovní pohovory.

Výhody programu:

Program je adresován nezaměstnaným osobám (hlavně dlouhodobě nezaměstnaným) a pomáhá jim znovu se zapojit do pracovního trhu. Zlepšuje jejich komunikační schopnosti, spojí je se zaměstnavateli, nabízí podporu a pomoc při prvních krocích zpět na trh práce. V rámci programu účastníci rovněž získají určitou finanční podporu, stejně jako technickou podporu při hledání zaměstnání.

Tento postup je součástí aktivní politiky zaměstnanosti.


  

Nástroj Profilpass (zdroj: )

Systém ProfilPass je založen na skutečnosti, že se lidé učí převážně v neformálních prostředích jako jsou rodiny, dobrovolnické práce a tím, že se vyrovnávají s výzvami, které jim život přinese. Předpokládá se, že všechny lidské bytosti mají kompetence (kompetence je více než jen znalosti a dovednosti). Zahrnuje schopnost plnit složité požadavky za pomoci čerpání a mobilizace zdrojů, včetně dovedností a postojů v určitém kontextu) a že veškeré kompetence jsou cenné bez ohledu na to, kde byly získány.

Cílová skupina:

Související dokumenty:

  1. http://kiss.profilpass-online.de/index.php?article_id=135&clang=1
  2. http://kiss.profilpass-online.de/files/en-pp-methodcards.pdf

  

Učební projekt pro mládež (zdroj: )

Školení se zaměřuje na nejzranitelnější skupiny - mladé lidi s nedokončeným vzděláním, odpadlíky, dlouhodobě nezaměstnané a ty, kteří vyžadují pomoc, podporu a motivaci, aby znovu zapojili do trhu práce. Školicí program / mentorství trvá jeden rok. V rámci tohoto roku účastníci společně pracovat na různých projektech. Důraz je kladen na rozvoj základních kompetencí, ale také jiné dovednosti, jako je smysl pro odpovědnost, spolupráce atd. Role mentora je velmi důležitá.

Program vyžaduje školení pro mentory, podporu od místního prostředí a prostory, ve kterých se mohou účastníci shromažďovat a pracovat. Myšlenka je vybudovat smysl pro komunitu a spolupráce mezi účastníky.

Cílová skupina:

Jednotlivci od 15 do 25 let věku, bez dokončeného vzdělání, bez profese, kteří nemají práci a jsou připraveni se posunout dál. Účastníci musí být registrováni na slovinském úřadě práce.

Projekt DME je realizován z programu Erasmus+ za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo Erasmus+