DME to invest in inclusive management for all

Младежката безработица е повод за нарастващо безпокойство в целия Европейски съюз и заслужава да бъде на челно място в политическата, социална и икономическа програма. Нашето общество има нужда да инвестира в интегрираната заетост за всички и особено за най-уязвимите: преждевременно напусналите училище и младежи с ниско ниво на образование или физически/умствени увреждания. Необходим е общ, наднационален подход за справяне с това икономическо и социално предизвикателство. Традиционно, управлението на многообразието предполага включващо управление на човешките ресурси, обхващащо отношенията работодател – служител.

Web-based seminars presenting the project outputs are available online.

  

Web-based presenation: (източник: )

WEBINAR4: Sebehodnocení s využitím teorie mnohonásobné inteligence

WEBINAR3: Projekt DME a nástroj Scale2Skill

WEBINAR2: Využití HR Career Tool v personální politice

WEBINAR1: Projekt Diversity Management a nástroje pro personalistiku


  

Web-based presenation: (източник: )

WEBINAR2: HRCareertool1

WEBINAR1: De Quickscan - Start met een diversiteitsbeleid


  

Web-based presenation: (източник: )

DME Bulgaria Webinar #3

DME Bulgaria Webinar #2

DME Bulgaria Webinar #1


  

Web-based presenation: (източник: )

WEBINAR3: Online tool softskills meten

WEBINAR2: HRCareertool1

WEBINAR1: De Quickscan - Start met een diversiteitsbeleid


Проект DME е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
logo Erasmus+